Nạp thẻ Tập Kích

Bảng giá quy đổi khi nạp thẻ Tập Kích

Mệnh giá Kim cương
10.000 VND 10 Kim cương
20.000 VND 20 Kim cương
50.000 VND 50 Kim cương
100.000 VND 120 Kim cương
200.000 VND 250 Kim cương
500.000 VND 600 Kim cương
1.000.000 VND 1300 Kim cương